2) Vækst, fordeling og bæredygtighed i det 21. årh.

v/ Professor, dr.scient.adm Jesper Jespersen, Roskilde Universitet

Der sættes sjældent spørgsmålstegn ved nødvendigheden af økonomisk vækst. Det antages i traditionel økonomisk teori, at en fri markedsøkonomi kan bidrage effektivt til at sikre varig vækst i BNP til fordel for alle. Men erfaringer fra den virkelige verden giver et noget andet billede i form af stigende ulighed, mindsket velfærd og øget miljø- og klimabelastning.
Forelæsningerne vil besvare spørgsmålet: Hvordan kan disse vigtige forhold inddrages i de økonomiske modeller og dermed indgå i den økonomisk-politiske rådgivning til fordel for alle?

 

Tid: Torsdag den 26/9 kl. 19-21

Sted: Byrådssalen, Torvegade, Løgstør

Pris: Kr. 90 eller ved deltagelse i begge foredrag kr. 150.

 

 

Referat af Berit Byg:

24.9.19: Jesper Jespersen – om det 20. århundredes makroøkonomi, politik og virkelighed.

Foredraget bød på en skarp kritik af den fremherskende økonomiske tænkning i det 20. århundrede.

Jespersen tog os i tankerne med ombord på Titanic ved at sammenligne vores økonomiske tænkning og dermed også økonomistyring med datidens blinde tro på, at det gik godt, og kursen skulle holdes uanset antallet af blinkende alarmer.

Fra eksemplet med Titanic ved vi, at katastrofen ramte med fatal kraft, og skal dette ikke også overgå vores økonomiske situation, må kursen ændres globalt set.

For at belyse dette, præsenterede Jespersen os for en række økonomiske tænkere, hvoraf Keyens var den mest markante og fremtrædende.

Et af problemerne har været, at mange ikke mindst i det politiske niveau har regnet økonomi for at være en eksakt videnskab, der følger et på forhånd fuldt forudsigeligt og fastlagt sæt af regler og love.

Et eksempel på dette kunne være antagelsen af, at hvis man blot får nok til at udbyde deres arbejdskraft, vil der samtidig per automatik opstå arbejdspladser til dem alle.

Imidlertid viser virkeligheden, at der er alt for mange destabiliserende faktorer til at dette kan blive fuldt indfriet.

Her kan man med fordel genopdage Keynes’ teorier, der blandt andet med sit fokus på velstandsudvikling dannede grundlaget for, at Europa kunne rejse sig af ruinerne efter 2. Verdenskrig.

John Maynard Keynes (1883-1946) revolutionerede i 1936 den samfundsøkonomiske forståelse og betydningen af økonomisk politik med sit hovedværk The General Theory of Employment, Interest and Money. Han blev arkitekten bag det 20. århundredes mest fremgangsrige periode fra 1945-1970 med økonomisk vækst og hidtil uset lav arbejdsløshed. Vi ser på baggrunden for, at Keynes kunne bryde med den hidtidige neoklassiske, stærkt markedsorienterede, økonomiske teori. Hans teorier lå bag udformningen af det internationale samarbejde, Bretton Woods systemet, der muliggjorde opbygningen af efterkrigstidens velfærdsstater.